ورزش‌های طبی شانه و گردن

ورزش‌های طبی شانه و گردن

دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

ورزش عای گردن و شانه

دست‌ها را از آرنج خم کنید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

یک بار از جلو باز و بسته کنید حرکت دمبل زدن- تصاویر ۱ و ۲
و یک بار به دو طرف چپ و راست باز و بسته کنید تصاویر ۳ و ۴

دست‌ها را در امتداد شانه‌ها صاف کرده و به دو طرف بچرخانید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

بازوها در امتداد شانه‌ها قرار گیرد. دست‌ها از آرنج آویزان شود. سپس حرکت پاندولی (ساعت) انجام دهید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

دست‌ها از دو طرف تنه صاف آویزان شود. یک بار از جلو و یک بار از پشت از زیر هم رد کنید، حرکت قیچی کردن.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

شانه‌ها را به طرف بالا برده، تا پنج شماره تگهدارید و سپس آهسته پایین آورید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

شانه‌ها را به طرف گردن بالا برده و سپس در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

یک دست را صاف بالای سر و گردن گرفته و دست دیگر در کنار تنه قرار گیرد. همزمان روی پنجه پا بلند شده و دست بلند کرده را به سمت عقب بکشید. این حرکت در دست مقابل نیز تکرار شود.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

دست‌ها را جلوی سینه از آرنج خم کرده، سه باز از زیر هم رد کنید و بار چهارم دست‌ها را باز کرده و به سمت عقب بکشید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

کف دست‌ها را هر بار بر روی پیشانی، پس سر و شقیقه‌های راست و چپ (چهار طرف سر) قرار دهید و بدون حرکت دادن سر و گردن، سر را به کف دست فشار داده تا پنج بشمارید و سپس آزاد کنید.

 دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

دست‌ها را جلوی تنه قلاب کرده، یک بار به سمت سینه و دو بار دیگر به سمت شانه راست و چپ آورید و در فواصل این حرکات، دست‌های قلاب کرده به جلوی تنه کشیده شود (حرکت سینه زدن).

E (11)

کف دست‌ها را بر روی هم قرار داده و دست را به سمت جلو بکشید.

دست‌ها را روی شانه گذاشته و شانه‌ها را در دو جهت جلو و عقب بچرخانید.

هر بار یک دست را صاف بالای سر و گردن گرفته و به سمت مقابل خم شوید. همزمان با این حرکت، پاها به اندازه عرض شانه باز باشد و دست دیگر در کنار تنه قرار گیرد.

ورزش های گردن و شانه

دو دست از کنار دو گوش به دو طرف راست و چپ فشار آورند (مانند هُل دادن دو دیواره به عقب). سپس دو دیواره به دو دست فشار آورده، دست‌ها را خم می‌کنند و به حالت اولیه بر می‌گردانند.

ورزش های گردن و شانه

دو دست مانند حرکت قبل به دیواره فشار وارد کنند با این تفاوت که دیواره از بالا فشار می‌آورد. دو دست از کنار دو گوش به بالا فشار آورند. سپس دیواره از بالا به دو دست فشار وارد کرده، دست‌ها را خم می‌کند و به حالت اولیه بر می‌گرداند.

ورزش های گردن و شانه

کف دو دست به هم چسبیده و به حالت کشیده بالای سر قرار گیرد. به سمت راست و چپ خم شوید.

ورزش های گردن و شانه

کف دو دست به هم چسبیده و به حالت کشیده بالای سر قرار گیرد. به سمت جلو و عقب خم شوید.

ورزش های گردن و شانه

یک دست مُشت و دست دیگر خم شده و آرنج دست خم شده درون دست مُشت شده قرار گیرد. دست مُشت شده دست دیگر را به سمت بالا هدایت کند.

ورزش های گردن و شانه

دو دست بالای سر قرار گرفته و با قرارگیری یک حوله یا تکه پارچه بین دو دست، دست‌ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید.

ورزش های گردن و شانه

با استفاده از دو شیشه نوشابه دست‌ها را از آرنج خم کنید. مانند ورزش‌های باستانی عمل کرده و شیشه‌ها را بچرخانید. این حرکت را می‌توانید بدون شیشه نیز انجام دهید فقط کافی است دست‌ها را در حالت مُشت شده قرار دهید.

ورزش های گردن و شانه

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 11 صبح
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
بالا